Tårnets Bowling Club  
 

Vedtægter for

Tårnets Bowling Club

Stiftet den 1. februar 1978

 

§ 1. Navn, hjemsted og tegningsret:

--------------------------------------------

1.1 Klubbens navn er Tårnets Bowling Club

1.2 Klubbens hjemsted er Odense

1.3 Foreningen tegnes af formand og kasserer

1.4 Klubbens postadresse bestemmes af bestyrelsen

 

§ 2. Formål:

--------------------------------------------

2.1 Dens formål er at samle medlemmer med interesse for bowlingspillet, og under  
     fælles ledelse at fremme bowlingsporten.
2.2 Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for kammeratlig    
     samvær med jævnaldrene i deres fritid.

2.3 Klubben er tilsluttet Fyns Bowling Union

 

§ 3. Medlemmer:

--------------------------------------------

3.1 Som medlemmer af Tårnets Bowling Club kan optages damer og herrer –såvel     
     aktive  som pasive. Foreningen skal have en registreret medlemskreds
3.2 For optagelse som medlem betales et indskud, til klubtøj, som fastsættes af
     bestyrelsen, samt et månedligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.
3.3 Aktive medlemmer, der ikke ønsker at træne, kan opnå et specialkontingent,
     der ligeledes fastsættes på generalforsamlingen.

3.4 Der må ikke være restance udover en måned. Herefter vil man kunne fortabe sine

     spillerettigheder, og derefter medlemskabet, med de dermed følgende rettigheder.  
     For at eventuel licens kan være gyldig pr. 1/1 må der ikke være restance pr. 20
     december. I modsat fald vil medlemmet kunne ekskluderes og FBwU vil blive
     informeret herom.

 

§ 4. Bestyrelsen:

--------------------------------------------

4.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer plus 1.- og 2.suppleant, der alle vælges på den

      ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år.
      Endvidere vælges en 1.- og 2. revisor plus en suppleant. Valgbar som revisor er alle 
      medlemmer (også passive) over 18 år. 
      Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år
      Suppleanter vælges hvert år.

4.2 Formanden, et bestyrelsesmedlem og 1.revisor vælges i lige år.

      Kasserer, to bestyrelsesmedlem og 2.revisor i ulige år.

4.3 Med undtagelse af formands- og kassererposterne besætter  
      bestyrelsen selv de øvrige poster.

4.4 Bestyrelsen har ansvar for holdsammensætning.

4.5 Bestyrelses- og medlemsmøder indkaldes af formanden, der leder møderne. 1.

      Suppleant kan deltage i møderne uden stemmeret. Ved fravær af et
      bestyrelsesmedlem dog med stemmeret. I denne som i følgende paragraffer, hvor
      afstemning finder sted, er formandens stemme afgørende i tilfælde af
      stemmelighed.

4.6 Alle klager og uoverensstemmelser vedrørende de af klubben arrangerede kampe og

      stævner m.v. skal skriftligt indsendes inden 3 dage til formanden, som har pligt til  
      at forelægge disse for sin bestyrelse, der træffer afgørelse i sagen.
4.7 Afgår mere end 2 medlemmer i utide supplerer bestyrelsen sig selv til
      førstkommende generalforsamling.

  

§ 5. Regnskabet:

--------------------------------------------

5.1 Regnskabsåret går fra 1.januar til 31 december.

5.2 Klubbens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvor igennem alle ind og

      udbetalinger sker.

5.3 Klubbens kontante midler skal indsættes i bank, og kassererens kontakte midler
      må ikke overstige kr. 3000,00.
5.4 Indestående i bank og giro kan kun hæves mod formandens eller kassererens
      underskrifter
5.5 Årsregnskabet fremsendes til revision senest 3 uger før generalforsamlingen
      afholdes.

 

§ 6. Ordinær generalforsamling:

--------------------------------------------

6.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan vedtage,- og
      ændre klubbens love.

6.2 Generalforsamlingens afgørelser må ikke stride imod FBwU´s love og bestemmelser.

6.3 Generalforsamlingen sammenkaldes en gang om året til ordinært møde i januar 
      kvartal.
6.4 Indvarslingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem, og
      indeholde dagsorden plus regnskab.

6.5 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer.

6.6. Den udsendte dagsorden skal indeholde:

      1. Valg af dirigent

      2a. Formanden aflægger beretning

      2b. Seniorlederen aflægger beretning

      3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forlæggelse af næste års budget

      4. Behandling af eventuelle forslag

      5. Valg af:

        A. Formand – kasserer

        B. Bestyrelsesmedlemmer

        C. Bestyrelsessuppleanter

        D. 1 revisor og 1 revisorsuppleant

      6. Kontingentfastsættelse

      7. Fastsættelse af næste års generalforsamling

      8. Eventuelt

6.7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

      senest 8 dage før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet.

6.8 Ethvert medlem har ret til at fremsende forslag.

6.9 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten

      bestemmer afstemningsmåden, men skal være skriftlig såfremt 3 af de fremmødte

      forlanger det.

6.10 For at afstemninger om lovændringer kan finde sted, kræves tilstedeværelse af
       mindst 2/3 af klubbens medlemmer. For at være gyldig skal mindst 2/3 af disse
       medlemmer stemme for lovændringen.
6.11 Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes til ny
       generalforsamling. Ved anden indkaldelse er forsamlingen beslutningsdygtig efter
       § 6.9.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

--------------------------------------------

7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning
      dertil, eller når mindst halvdelen af tilsluttede medlemmer, med mindst 14 dages  
      varsel, forlanger det. Indkaldelsen skal ske skriftligt og indeholde dagsorden.
7.2 I sidstnævnte tilfælde skal emnet for mødet opgives, ligesom mødet skal indvarsles
      5 dage efter modtagelsen i bestyrelsen.
7.3 Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudsat i foran nævnte paragraffer eller i
      gældende regler, har bestyrelsen ret til at handle efter eget skøn, under ansvar  
      overfor generalforsamlingen.

7.4 Opløsning af Tårnets Bowling Club, kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende,

      med 14 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger med 3/4 for forslaget.

7.5 Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelt overskud Fyns Bowling Unions

      ungdomsfond. I øvrigt hæfter klubbens medlemmer solidarisk.

 

 § 8. Amatør- og ordensregler:

--------------------------------------------

 

8.1 I øvrigt er klubbens underlagt FBwU´s og DBwF´s amatør og ordensregler.

8.2 Overholder et medlem ikke klubbens reglement og ikke viser sømmelig optræden
      kan medlemmet ekskluderes omgående og har i så henseende intet krav.

 

De nævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. februar 1978

med ændringer:

- den 12. januar 1983

- den 23. marts 1990

- den 25. februar 1993

- den 23. februar 1995

- den 27. februar 1997

- den 02. marts 2000

- den 20. november 2002

- den 30. maj 2007
- den 26. marts 2014
- den 06. marts 2015
 
Her kunne din reklame have været - kontakt TBC, klik her   DANSK POLYGLAS   bk-pack   OfficeSpecialisten
Love & vedtægter Side oversigt